Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Grzegorz Ostasz

Rozprawy książkowe:

 1. Obwód ZWZ-AK Rzeszów. Konspiracja wojskowa i „Burza”, Rzeszów 1992, stron 136.
 2. Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945, Rzeszów 1996, stron 401.
 3. Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień – wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, stron 283; współautor: Andrzej Zagórski.
 4. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Okręg Rzeszów, Rzeszów 2000, stron 181.
 5. Krakowski Okręg Armii Krajowej w dokumentach, t. III,Akcja „Burza” w Inspektoracie AK Rzeszów, Kraków 2003, stron 781; współautor: Andrzej Zagórski.
 6. Z dziejów „Rozbratla” – Obwodu AK Rzeszów, Rzeszów 2003, stron 102.
 7. Okręg Rzeszowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Model konspiracji, struktura, dzieje, Rzeszów 2006, stron 832.
 8. Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki. Emisariusz, cichociemny, oficer Komendy Głównej AK, Rzeszów 2007, stron 155; współautor: Jerzy Majka.
 9. Podziemna armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010, stron 411.
 10. Kluczowe instytucje gospodarcze i nowa historia ekonomiczna, Rzeszów 2014, s. 1-209; współautor: Anatoliy Tkach.
 11. Design of Logistic System (Theory and Applications), New York 2015, s. 1-300; współautorzy: Dusan Malindzak, Peter Kacmary, Grzegorz Ostasz, Andrzej Gazda, Beata Zatwarnicka-Madura, Marlena Lorek.
 12. Instytucjolanyje projektirowanie obrazowatielnogo prostranstwa licznosti (Projektowanie instytucjonalne edukacyjnej przestrzeni osobowości), Melitopol – Rzeszów 2015, s. 1-112; współautor: Anatoliy Tkach.
 13. Cywilne struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Krakowie[w:]Walczące Miasto 1939-1945, praca zbiorowa, Kraków 2015, s. 55-85 [całość s. 1-158].
 14. Terroryzm i cyberterroryzm jako największe wyzwanie bezpieczeństwa współczesnego państwa, Chicago 2016, s. 1-176 [współautorzy: Tomasz Aleksandrowicz, Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Jarosław Gryz, Izabela Oleksiewicz].
 15. Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w aspekcie zachowań suicydalnych. Wychowanie, edukacja, profilaktyka, pod. red. G. Ostasza, E. Moczuka, J. Jedynaka, Rzeszów 2018, s. 1-334.
 16. Podstawy zarządzania bhp w przedsiębiorstwach, Rzeszów 2019, Oficyna Wydawnicza PRz, s. 1-134 [współautor: Andrzej Pacana].

Redakcja naukowa:

 • Jan Jakóbiec, Na drodze stromej i śliskiej. Autobiografia socjologiczna, redakcja naukowa, słowo wstępne, przypisy G. Ostasz, Kraków 2005, stron 696. 
 • Współczesne aspekty zarządzania. Teoria i doświadczenie, pod red. G. Ostasza, Rzeszów 2010, s. 158.
 • Bohaterowie i duma. 100-lecie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie, pod red. Grzegorza Ostasza, Jacka Magdonia, Waldemara Parucha, Rzeszów 2014, s. 1-256.

Artykuły w księgach zbiorowych:

 • Mecenat nad kulturą w czasie okupacji (1939-1945), [w:] Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce, pod red. J. Kosteckiego, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1999, s. 299-333.
 • The model of economic policy in contemporary Europe , [w:] Národná a regionálna ekonomika III (Krajiny Višegrádu a EÚ). Zbornik z medzinárodnej konferencie, Herlany-Košice 2000, s. 233-235.
 • Zamach na Karola Świerczewskiego w ocenie wywiadu WiN, [w:] Pamiętny rok 1947, pod red. M.E. Ożóg, Rzeszów 2001, s. 163-174.
 • Wokół genezy procesów globalizacyjnych, [w:] Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowo-wschodniej na początku XXI wieku, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, pod red. J. Adamczyka, Rzeszów-Polańczyk 2001, s. 239-244 [wyd. II, Rzeszów 2002].
 • Miesto gumanitarnych disciplin w Polszie na puti k iewropiejckoj intiegracji, [w:] Matieriali wsieukrainskoj naukowo-mietodicznoj konfierencji: Wikoristanija mietodiw aktiwizacji nawczanija u biszczich tiechnicznych nawczalnich zakładach za suczasnich umow, Zapiriżżja 2001, s. 34-35. 
 • Chłopi w powojennej konspiracji niepodległościowej na Rzeszowszczyźnie (1944-1947), [w:] Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 2, Polska Ludowa (1944/45-1989), pod red. W. Parucha, S.J. Pastuszki, R. Turkowskiego, Warszawa 2002, s. 95-112.
 • Okręgowa Delegatura Rządu RP na Wołyniu, [w:] Terenowe struktury Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1939-1945, pod red. G. Górskiego, Toruń 2002, s. 239-257.
 • Transport samochodowy Polski – próba analizy, [w:] Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Materiały XIV Konferencji Międzynarodowej, pod red. K. Lejdy, Rzeszów 2003, s. 243-250.
 • „Pro europejska” reforma systemu oświatowego na przykładzie zmian w polityce kadrowej polskich szkół średnich o charakterze ekonomicznym, [w:] Informacijni technologii w ekonomici, mieniedżmenti i biznesi, Matieriały VIII Miznarodnoj naukowo-prakticznoj konfierencjii, Kijów 2003, s. 139-146.
 • Polskije politiki o probliemach jewropiejskoj intiegracji, [w:] Jewropiejskij wibir Ukrainy: Probliemy tieorii ta praktiki riealizacji. Miżdunarodna naukowo-prakticzna konfierencija, Dnipropietrowsk 2003, s. 4-6.
 • Ewolucja polityki regionalnej w zintegrowanej Europie. Analiza historyczna, [w:] Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym, pod red. J. Adamczyka, Rzeszów 2003, s. 341-356.
 • Polska strategia transportowa w ramach Unii Europejskiej, [w:] Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Materiały II Konferencji Międzynarodowej, pod red. K. Lejdy i K. Rajchela, Rzeszów 2004, s. 269-274; współautor: Artur Woźny.
 • Rzeszów w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1944), [w:] Rzeszów dawny i współczesny. Społeczeństwo, pod red. K. Kaszuby i Z. Sokół, Rzeszów 2005, s. 97-132.
 • Rada WiN Tarnobrzeg. Zarys struktury i działalności, [w:] Powiat tarnobrzeski w latach 1944-1956, pod red. Z. Nawrockiego i T. Zycha, Tarnobrzeg 2005, s. 131-158.
 • Z dziejów mieleckich struktur Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945-1948, [w:] Mielec i powiat mielecki w latach 1944-1956, pod red. Z. Nawrockiego i J. Skrzypczaka, Mielec 2005, s. 61-81.
 •  Wokół historycznych aspektów polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, [w:] Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Materiały III Konferencji Międzynarodowej pod red. K. Lejdy, K. Rajchela, S. Wieczorka, Rzeszów-Krasiczyn 2007, s. 349-356; współautor: Artur Woźny.
 • System kierowania i organizacji Polskiej konspiracyjnej administracji państwowej w latach 1940-1945, [w:] Aktualni problemy uprawlienia, t. 1, pod red. W. Ogarenko, Klasicznyj Pruiwatnyj Uniwersytet - Politechnika Rzeszowska, Zaporoże-Rzeszów 2008, s. 438-457.
 • Teoria i praktyka zagadnień bezpieczeństwa w pracach polskiej Delegatury Rządu na Kraj, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały, S. Pieprznego, Rzeszów 2008, s. 518-528.
 • Nadzór nad produktem niezgodnym w systemie zarządzania jakością Wydziałem Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa, A. Szydełki, Rzeszów 2008, s. 123-130; współautor: Andrzej Pacana.
 • Diagram Ishikawy jako narzędzie analizy jakości kształcenia, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa, A. Szydełki, Rzeszów 2008, s. 131-138; współautor: Andrzej Pacana.
 • Studia podyplomowe jako odpowiedź na zapotrzebowanie klienta szkoły wyższej, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa, A. Szydełki, Rzeszów 2008, s. 323-330; współautor: Andrzej Pacana.
 • Od Placówki Armii Krajowej do Koła Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (1939-1947), [w:] Dla Polski. Z tradycji niepodległościowych Głogowa Małopolskiego i okolic, Łukawiec 2014, s. 71-91.
 • Kazimierz Iranek-Osmecki – od Związku Strzeleckiego do Komendy Głównej AK, [w:] Bohaterowie i duma. 100-lecie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie, pod red. Grzegorza Ostasza, Jacka Magdonia, Waldemara Parucha, Rzeszów 2014, s. 117-143.
 • Wokół formowania Wojska Polskiego na przykładzie Rzeszowa (1918-1919) [w:] Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku, red. H. Ćwięk i M. Siewier, Wyd. ABW/IPN, Emów – Warszawa 2019, s. 112-126, [współautor: Jerzy Majka].
 • Oddział „Ojca Jana” w świetle raportu kontrwywiadu AK, [w:] W służbie dla prawdy. Prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu (1959–2017), pod red. T. Balbusa i J. Bednarka, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2019, s. 301-320 [współautor: Krzysztof A. Tochman].
 • Wywiad i kontrwywiad struktur podziemia wojskowego na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1944. Wykorzystanie doświadczeń służb z okresu II Rzeczpospolitej, [w:] Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r., red. Dariusz Gregorczyk, Katowice – Warszawa 2020, s. 302-317.
 • Wywiad graniczny na granicy z Czechosłowacją w latach 1918-1924 (założenia organizacyjne), [w:] Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej w walce o granicę wschodnią w latach 1918-1922, red. M. Polak, Warszawa 2021, s. 98-130 [współautor: Piotr Kozłowski].

 Wybrane artykuły w periodykach naukowych:

 • Inspektorat ZWZ-AK Rzeszów w planach powstania powszechnego i odtwarzania sił zbrojnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Nauki Społeczne”, z. 14, 1991, s. 117-127.
 • Wołyńska Okręgowa Delegatura Rządu 1942-1944. Organizacja i struktura, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, Warszawa 1993, s. 91-107.
 • Z dziejów samoobrony konspiracji niepodległościowej w Rzeszowie, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 4, Kraków 1993, s. 50-63.
 • Działalność Rzeszowskiego Wydziału WiN (1945-1947), „Studia Rzeszowskie”, t. 2, 1995, s. 97-123.
 • Schemat organizacyjny Okręgu WiN Rzeszów (1945-1947). Uzupełnienia, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 8, Kraków 1996, s. 25-86.
 • Akcja zbrojnego ujawnienia Armii Krajowej w Podokręgu Rzeszowskim we wrześniu 1944 roku, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 4, Rzeszów 1996, s. 105-132.
 • Od „Burzy” do rozwiązania Delegatury Sił Zbrojnych w Podokręgu Rzeszowskim, „Zeszyt Historyczny”, nr 1, Kraków 1996, s. 53-64.
 • Ważne dokumenty do dziejów ZWZ we Lwowie, „Studia Rzeszowskie”, t. 3, 1996, s. 131-142; współautor: Grzegorz Mazur.
 • Uwagi o strukturze i zadaniach Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 5, 1997, s. 77-92.
 • Nad protokołem zeznań oficera Armii Krajowej, „Zeszyt Historyczny”, nr 2, Kraków 1997, s. 123-134.
 • Z dziejów konspiracji poakowskiej na Rzeszowszczyźnie. „NIE” i Delegatura Sił Zbrojnych w Podokręgu Rzeszów, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 5, 1997, s. 93-103.
 • Wydział Propagandy Rzeszowskiego Okręgu WiN, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 7, 1998, s. 83-93.
 • Polskie kompanie wartownicze w Niemczech (1945-1947) według opinii wywiadu Delegatury Zagranicznej WiN, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 6, Rzeszów 1998, s. 101-121.
 • Raport kpt. Łukasza Cieplińskiego po „Burzy” w Inspektoracie AK Rzeszów, „Czasy Nowożytne”, t. 5, Toruń 1998, s. 155-166.
 • Z odsieczą powstańczej Warszawie. Dokumenty Inspektoratu AK Rzeszów, „Zeszyt Historyczny”, nr 3, Kraków 1998, s. 3-15.
 • Wyrok w sprawie grupy „Mściciela”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 11, Kraków 1998, s. 249-272.
 • Raport „Brygad Wywiadowczych” WiN w sprawie śmierci Władysława Kojdra, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 11, Kraków 1998, s. 217-223.
 • Pod nadzorem UB i MO. Przyczynek do działalności organów bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie, „Czasy Nowożytne”, t. 6, Toruń 1999, s. 259-272.
 • O sposobach dociekania prawdy historycznej, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 12, Kraków 1999, s. 272-279.
 • Kedyw i komenda Podokręgu AK Rzeszów w zeznaniach szefa sztabu, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 8, Rzeszów 1999, s. 167-188.
 • Nad protokołem rozmów WiN - UPA; z 18 maja 1946 roku, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 14, Kraków 2000, s. 159-164.
 • Z działalności Funduszu Kultury Narodowej, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 8, 2000, s. 41-51.
 • Under UB and MO Surveillance: A Contribution to the Studies of the Activities of Security Organs in the Rzeszów Region, „Modern Times”, vol. 1, Toruń 2000, s. 161-175.
 • Polish and Ukrainian political underground. Dialogue, [w:] Probliemi dierżawnogo budiwnictwa w umowach Jewropiejskogo szljachu rozwitku niezalieżnoj Ukraini, Materiali miżnarodnoj naykowo-praktucznogo konfierencji, Kijw 2001, s. 63-65.
 • UB kontra PSL w 1947 r. Rzeszowska instrukcja specjalna, „Zeszyty Historyczne”, z. 136, Paryż 2001, s. 109-116.
 • Rol gumanitarnych ta suspilnich nauk w pieriod jewropiejskoj intiegracji, „Nowa Paradigma”, Almanach naukowych prac, Zaporoże 2001, s. 26-29.
 • Relacja majora „Draży”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 16, Kraków 2001, s. 209-215.
 • Walka bieżąca rzeszowskich struktur ZWZ-AK. Dywersja i sabotaż, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 9, 2001, s. 49-76.
 • Alianckie wsparcie lotnicze w Inspektoracie AK Rzeszów. Sprawozdanie ppor. Jana Łopuskiego, „Studia Rzeszowskie”, t. 9, 2002, s. 135-140.
 • Kierunki prac wywiadu rzeszowskich struktur Zrzeszenia „WiN”, „Studia Rzeszowskie”, t. 8, 2002, s. 93-106.
 • Patrioticzeskije orienty polskoj mołodieży u proga Jewropiejskogo Sojuza, "Gumanitarnij Wisnik" Zaporizkoj Dierżawnoj Inżiniernoj Akademii, nr 9, Zaporożija 2002, s. 30-32.
 • Wokół zagadnień polityki transportowej UE, [w:] Sistemi mietodi kieruwanja, technologija ta organizacja wyrobnictwa, piemontu ta ekspluatacji awtomobiliw, Kiew 2003, s. 218-227.
 • Armia Krajowa na Rzeszowszczyźnie. Więzienne zaznanie Zenona Soboty, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 12, 2003, s. 9-41.
 • Sprawozdanie porucznika „Gustawa”, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 13, Rzeszów 2003, s. 185-191.
 • Krośnieńskie struktury Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, „Dzieje Podkarpacia”, t. 7, Krosno 2003, s. 193-215.
 • Ekonomiczeskije pierspiektiwy razwitija w planach priedstawitielstwa emigracionnogo Prawitielstwa Polszi na 1941-1945 r., [w:] „Akademicznij ogliad”, nr 2, Dnipropietrowsk 2003, s. 129-132.
 • Koszty i korzyści dostosowania polskiego transportu do wymogów Unii Europejskiej, [w:] Projektuwanija, wirobnictwo ta ekspluatacija awtotransportnych zasobiw i poizdiw, „Szczoricznyj naukowo-wirobniczyj żurnal”, nr 11, Lwów-Czerniowce 2004, s. 190-198.
 • The Polish Government-in-Exile’s Home Delegature, [w:] „Akademicznij ogliad” (Academy Review), nr 1, Dnipropietrowsk 2004, s. 110-115.
 • „Burza” w Podobwodzie AK Rzeszów-Południe, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 21, Kraków 2004, s. 195-219.
 • Protokół przekazania komendy Obwodu AK Rzeszów z 15 kwietnia 1944 roku, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 14, Rzeszów 2004, s. 175-185.
 • Wywiad specjalny polskich konspiracji – „Brygady Wywiadowcze” na Rzeszowszczyźnie 1945-1946, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 14, 2004, s. 123-141.
 • Uprawlenije błagotworitielnoj diejatielnostiu podpolnogo prawitielstwa Polszi (1939-1945), [w:] Socialno-Ekonomiczna transformacija suspistwa w umowach globalizacji, Melitopol 2005, s. 19-21.
 • Siatki wywiadowcze rzeszowskiej Armii Krajowej, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 23, Kraków 2005, s. 5-32.
 • Sprawozdanie z akcji „Burza” a Obwodzie AK Mielec, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 16, Rzeszów 2005, s. 191-201.
 • Alianckie wsparcie lotnicze w Podokręgu AK Rzeszów, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 15, 2005, s. 113-131.
 • Polsw Unii Europejskiej – strategia transportowa, [w:] Projektuwanija, wirobnictwo ta ekspluatacija awtotransportnich zacobiw i poizdow, Lwów-Czerniowce 2005, s. 139-141.
 • Ewolucja polityki regionalnej w zintegrowanej Europie. Analiza historyczna, „Zeszyty Naukowe PRz” (Zarządzanie i Marketing), z. 6, 2006, s. 221-235.
 • Wybrane aspekty polityki gospodarczej zintegrowanej Europy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" (Zarządzanie i MArketing), z. 14 (250), 2008, s. 237-241.
 • Elementy rodzinne i osobiste w budowaniu wizerunku polityka, "Kwartalnik. Zarządzanie i Marketing", z. 16, nr 2/2009, s. 37-45; współautor: Agata Gierczak.
 • Samorząd w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego na przykładzie okręgu krakowskiego, [w:] Znaczenie i funkcjonowanie samorządu w Polsce, pod red. I. Oleksiewicz, M. Pomykały, Rzeszów 2010, s. 23-37.
 • Nowa taktyka konspiracji wojskowej w warunkach sowieckiej dominacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” (Ekonomia i Nauki Humanistyczne), z. 17 (275), 2010, s. 179-187.
 • Komentarz, [w:] Stefan Dąbski, Egzekutor, Warszawa 2010, s. 115-122.
 • Etapy rozwoju polityki transportowej w zintegrowanej Europie, [w:] Materiały V Międzynarodowej konferencji naukowej, Melitopol 2010, s. 18-20 [współautor Andrzej Pacana]
 • Wstępna optymalizacja kanałów dystrybucji, [w:] Materiały V Międzynarodowej konferencji naukowej, Melitopol 2010, s. 84-86 [współautor Andrzej Pacana]
 • Migracje jako element stosunków międzynarodowych, [w:] Materiały V Międzynarodowej konferencji naukowej, Melitopol 2010, s. 49-51.
 • Samoobrona rzeszowskich struktur AK jesienią 1944 roku, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XXII, Rzeszów 2010, s. 125-134.
 • Prawitiel dzierżawi ta jogo obraz (ewropiejska istoriczna paradigma), [w:] Współczesne aspekty zarządzania. Teoria i doświadczenie, pod red. G. Ostasza, Rzeszów 2010, s. 5-38 [współautorzy Oleksandr Gugnin i Jilija Jakowlewa]
 • Rozwój obrony cywilnej w Polsce, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, pod red. J. Kisielnickiego, A. Letkiewicza, K. Rajchela, E. Ury, Warszawa 2010, s. 89-101.
 • Kwalitologiczna ocena jakości autobusów, „Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe”, nr 11, 2010, s. 30-32 [współautorzy: Agata Gierczak i Andrzej Pacana]
 • Polska droga do demokracji i do Unii Europejskiej od połowy XX wieku, [w:] Człowiek w społeczeństwie demokratycznym Unii Europejskiej. Podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia, pod red. R. Klamuta, Kraków 2010, s. 121-161.
 • Struktury cywilne Polskiego Państwa Podziemnego w Kolbuszowej. Powiatowa Delegatura Rządu – „Ogniwo nr 9”, „Rocznik Kolbuszowski”, nr 10, Kolbuszowa 2010, s. 165-178.
 • Dwa światy. Pomiędzy konspiracją niepodległościową a kompaniami wartowniczymi, [w:] Polskie Odziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945-1989, pod red. M. Mazanek-Wilczyńskiej, P. Skubisza, H. Walczaka, Szczecin 2011, s. 107-115.
 • Zarządzanie i struktura sieci administracyjnej polskiego państwa podziemnego 1940-1945, „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, z. 3 (16), Warszawa 2011, s. 39-56.
 • The Polish underground civil authorities, „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, z. 4 (17), Warszawa 2011, s. 37-43.
 • Przeciwdziałanie terroryzmowi na arenie międzynarodowej, [w:] Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski, pod red. A. Letkiewicza, Z. Nowakowskiego, J. Rajchela, Warszawa 2011, s. 167-180 [współautor: Marta Pomykała].
 • Rynek jako forma więzi między instytucjami finansowymi; aspekt historyczny, [w:] Materiały XII Międzynarodowej konferencji naukowej, Melitopol 2012, s. 9-19 [współautor: Anatoliy Tkach]
 • Wokół genezy Delegatury Rządu na Kraj, [w:] Państwo. Administracja. Policja. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, pod red. A. Letkiewicza, A. Misiuka, Szczytno 2012, s. 147-162.
 • Terroryzm polityczny w Europie w drugiej połowie XX wieku. Próba zdefiniowania zjawiska, organizacje i metody działania, [w:] Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce, pod red. P. Bogdalskiego, Z. Nowakowskiego, K. Rajchela, Warszawa 2012, s. 137-151 [współautor: Krzysztof Surowiec]
 • Struktury wywiadowcze Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej, [w:] Tajemnice Blizny, red. R. Wnuk, R. Zapart, Gdańsk 2012, s. 75-96.
 • Audyt wewnętrzny systemu bezpieczeństwa systemu informatycznego, [w:] Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa 2013, s. 733-743 [współautor: Andrzej Gazda].
 • The New economic history and modern trends of development of society, „Institutional Vector of Economic Development”, Issue 6 (2), nr 12, Melitopol 2013, s. 21-34.
 • Gotowość do powstania powszechnego rzeszowskiej podziemnej armii (1941-1944), „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XXV, Rzeszów 2013, s. 181-196.
 • Tarnowska Powiatowa Delegatura Rządu – szkic do historii, [w:] „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. III, 2013, s. 162-175.
 • Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminy, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa-Dęblin 2014, s. 503-519 [współautorzy: Andrzej Gazda, Tadeusz Olejarz].
 • Obszczestwiennyj solidaryzm – istorija i sowriemiennost, „Probliemy etiki”, Filozofsko-eticzieskij almanach, Moskwa 2014, s. 19-28.
 • Ludowcy w strukturach Delegatury Rządu po akcji „Burza” na Rzeszowszczyźnie, [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989). Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej, t. 5, pod red. naukową Arkadiusza Indraszczyka, Mariusza Krzysztofińskiego, Warszawa-Rzeszów 2014, s. 95-114.
 • Organy bezpieczeństwa struktur administracyjnych polskiego państwa podziemnego, [w:] Dylematy bezpieczeństwa współczesnego państwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, red. naukowa M. Polinceusz, M. Pomykała, Rzeszów 2015, s. 313-321.
 • Operacja pokojowa Unii Europejskiej na przykładzie EUMM Gruzja, „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, nr 2 (31), 2015, s. 235-246 [współautor: Tadeusz Olejarz].
 • Narzędzia zarządzania jakością w analizie i ocenie jakości kształcenia, [w:] Dydaktyka zawodowa. Dylematy i wyzwania, pod red. Romana Stawickiego, Legionowo 2015, s. 146-156 [współautor: Andrzej Pacana].

 Wybrane teksty ogłoszone na stronach www:

 1. Delegatura Rządu na Kraj, Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association,http://www.polishresistance-ak.org/Eseje.htm (2003).
 2. Mecenat Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1945), Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association,http://www.polishresistance-ak.org/Eseje.htm (2004).
 3. Masakra mieszkańców Staroniwy w 1943 roku nastąpiła po akcji Kierownictwa Dywersji (KEDYWU) Armii Krajowej,http://tajnahistoriarzeszowa.pl/2015/01/12/masakra-mieszkancow-staroniwy-w-1943-roku-nastapila-po-akcji-kierownictwa-dywersji-kedywu-armii-krajowej-prof-grzegorz-ostasz-ostatecznie-rozprawia-sie-z-mitami-naroslymi-wokol-tego-wydarzenia/ (2015)

 

Biogramy(144 tekstów opublikowanych m.in. w:„Studiach Rzeszowskich”, „Zeszytach Historycznych WiN-u”, w Polskim słowniku biograficznym (PAN), kolejnych tomach Małopolskiego słownika biograficznego uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, w tomach wydawnictwa Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny oraz w Słowniku biograficznym kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari).

 Naukowo opracowane hasła - 91 - w Encyklopedii Rzeszowa, (Rzeszów 2004, Rzeszów 2011): 
(łączna objętość haseł: 5,71 arkusza wydawniczego; 228 516 znaków)

 Artykuły popularnonaukowe- 55 tekstów.

 Recenzje, omówienia, przedmowy- 25 tekstów.

 Recenzje wydawnicze- 29.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję